Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

Bestandsmål og bestandsutvikling

Norge er inndelt i åtte forvaltningsregioner (Figur 1). Hver forvaltningsregion styres av en politisk valgt rovviltnemnd. Den regionale rovviltnemnda skal forvalte rovviltet i sin region innen nasjonale mål for antall årlige ynglinger i de forskjellige forvaltningsregionene (Tabell 1).

Figur 1. De åtte forvaltningsregionene i Norge. Den blå linjen viser forvaltningsområdet for ulv

     

 

Tabell 1. Nasjonale mål for antall ynglinger i de ulike forvaltningsregionene


 

Nedenfor vises en oversikt over bestandsmålene i Troms og i region 8 samt utviklingen i bestandene de siste 4 årene målt i antall ynglinger (tabell 2). Som en kan se er bestandsmålet for alle arter bortsett fra bjørn oppfylt for regionen. Jerv ligger langt over bestandsmålet, både i Troms og for regionen, mens gaupe varierer omkring bestandsmålet. 

Tabell 2.

Ynglinger pr 2015


I rovviltforskriftens § 3 går det frem at det ikke skal etableres revirmarkerende par eller familiegrupper av ulv i region 8. Kongeørnbestanden skal forvaltes slik at den opprettholdes på 850–1200 hekkende par i Norge.

 

I rovviltforliket av 2011, hvor det ble inngått et enstemmig rovviltforlik presiseres det at «Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig.»

 

For mer informasjon, klikk deg inn på Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8, Rovbase eller Rovdata.


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på